AND International Publishers N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is gevestigd te Rotterdam, Nederland. AND International Publishers N.V. kent een two-tier bestuursstructuur met naast de Raad van Bestuur een aparte Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen opereren onafhankelijk van elkaar. Beide organen leggen over de uitoefening van hun taken verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘Algemene Vergadering’).

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. onderschrijven het uitgangspunt van de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code), dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken partijen. Zij erkennen hun integrale verantwoordelijkheid voor de juiste afweging van alle belangen en richten zich hierbij op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

AND heeft het gevoel dat in de uitwerking van de Code de omvang van de onderneming niet altijd is meegenomen, maar onderschrijft de principes en daarbij behorende best practice bepalingen van de Code.

AND heeft kennis genomen van de geactualiseerde Code van december 2008 die vanaf 1 januari 2009 in werking is getreden. AND heeft de wijzigingen in de code zorgvuldig en grondig beoordeeld.

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Reglementen, codes en beleid
Gedragscode voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Klokkenluidersreglement
Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Commissarissen
De Nederlandse corporate governance code AND
Statuten