AND realiseert hogere omzet en winst in eerste halfjaar en loopt op schema met de bouw van haar Amerikaanse en Canadese navigatiekaarten

  • Omzet eerste halfjaar 2014 € 3,3 miljoen tegen € 3,2 miljoen in eerste halfjaar 2013
  • Winst eerste halfjaar 2014 € 2,1 miljoen tegen € 1,8 miljoen in eerste halfjaar 2013
  • Winst per aandeel eerste halfjaar 2014 € 0,56 tegen € 0,49 per aandeel in eerste halfjaar 2013
  • Dividenduitkering van € 0,10 per aandeel in mei 2014

Rotterdam, 19 augustus 2014 – AND International Publishers NV heeft in het eerste halfjaar van 2014 een hogere omzet en winst gerealiseerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Bij een omzet van € 3,3 miljoen werd een winst gerealiseerd van € 2,1 miljoen. De winst per aandeel bedraagt € 0,56. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar verwacht AND over heel 2014 minimaal dezelfde omzet en winst ten opzichte van het boekjaar 2013 te halen.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn tevreden over het verloop van de eerste helft van 2014 met een gezonde omzet en winstgevendheid. Daarnaast investeren we fors in, en werken we hard aan, de verdubbeling van de dekking van onze navigatiekaarten”.

Gang van zaken eerste halfjaar 2014

AND heeft begin 2014 de eerste contracten afgesloten binnen de track en trace markt. Het AND Rit en Registratie Platform is ontwikkeld op basis van het AND LBS Platform. De track en trace solutions module bestaat uit een mapping API en een nauwkeurige (reverse) geocoding op basis van de AND kaarten.

Op het Mobile World Congres in februari heeft AND haar kaarten en locatiegebaseerde diensten middels een gebruikersvriendelijke mobiele applicatie geschikt gemaakt voor Ubuntu. Hiervoor heeft AND een map viewer met eigen AND kaarten van Europa gebouwd om de mogelijkheden van AND voor het Ubuntu operating system op telefoons te tonen.

Eind april heeft AND een belangrijk contract getekend met ALK Technologies Inc. uit Princeton om een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada te bouwen. Deze overeenkomst zal in 2014 en 2015 een belangrijke bijdrage aan de omzet en het resultaat leveren.

Dit gevestigde navigatie-bedrijf heeft haar huidige eigen navigatiekaarten van de Verenigde Staten en Canada ingebracht, welke al langere tijd uitgebreid en intensief worden gebruikt in diverse navigatie applicaties, systemen en logistieke oplossingen. AND is gerechtigd de verrijkte kaart aan derden te leveren.

Samen met haar huidige West-Europese navigatiekaart zal AND hiermee haar huidige dekking van navigatiekaarten verdubbelen. AND verwacht als gevolg hiervan nog meer mondiale klanten aan te trekken.

Het upgrade- en verrijkingsprogramma zal naar verwachting tot medio 2015 lopen, maar delen van de kaart zullen al voor het vierde kwartaal 2014 commercieel beschikbaar komen. Dit programma loopt op schema.

Op basis van het afgesloten contract voor de bouw van kwalitatief hoogwaardige navigatiekaarten van de Verenigde Staten en Canada, alsook het positieve resultaat over 2013, keurden de raden van bestuur en commissarissen van AND International Publishers NV op 9 mei 2014 de uitkering uit haar reserves van € 372.714 aan haar aandeelhouders goed. Deze uitkering komt overeen met € 0,10 bruto per aandeel.

Financiële positie
De omzet is gestegen van € 3,2 miljoen naar € 3,3 miljoen. De omzet uit het contract voor de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada leverde een belangrijke bijdrage aan de omzet in het eerste halfjaar.

De totale bedrijfskosten zijn gestegen van € 1,4 naar € 1,5 miljoen. De interne kosten die zijn besteed aan de verdere ontwikkeling van de kaart van de Verenigde Staten en Canada zijn geactiveerd en bedroegen over het eerste halfjaar € 0,3 miljoen. In combinatie met hogere afschrijvingen kwamen de netto bedrijfskosten uit op     € 1,1 miljoen ten opzichte van € 1,4 miljoen in 2013.

In de eerste helft van 2014 is geïnvesteerd in de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada. De totale investering bedraagt € 3,7 miljoen. Hierdoor zijn de immateriële vaste activa toegenomen tot € 9,7 miljoen.

De netto kasstroom bedroeg € 1,5 miljoen negatief waardoor het saldo van de liquide middelen is afgenomen tot € 4,0 miljoen.

Het eigen vermogen van € 12,5 miljoen bedraagt 76% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft AND geen bankschulden.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden.

Vooruitzichten voor 2014
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten zijn in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van grote klanten en opdrachten. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar verwacht AND over heel 2014 minimaal dezelfde omzet en winst ten opzichte van het boekjaar 2013 te halen.

Risico’s
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 12 en 13 van het jaarverslag over 2013.

Bestuursverklaring
De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

  • het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van AND International Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  • het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Volledig persbericht inclusief financiele overzichten