Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn in de wet en statuten vastgelegd en luiden zakelijk weergegeven als volgt:

  • goedkeuring van besluiten die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van AND of haar ondernemingen met zich meebrengen;
  • benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen;
  • vaststelling bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen; vaststelling van de jaarrekening van AND en decharge van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen; goedkeuring van de bestemming van de winst;
  • machtiging om eigen aandelen te verkrijgen, aandelen uit te geven (of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot aandelen;
  • goedkeuring van besluiten tot wijziging van statuten of tot ontbinding van AND.

Voorts wordt met de Algemene Vergadering besproken:

  • het jaarverslag van AND;
  • wijziging in het reserverings- en dividendbeleid;
  • wijziging in de corporate governance-structuur.

Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaar de Algemene Vergadering gehouden. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit wenselijk acht. Oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt door aankondiging op de website van de onderneming.